ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

བལ་ཡུལ་དུ་གངས་རུད་དང་བུ་ཡུག་འོག་མི་༣༢ རྐྱེན་འདས་ཕྱིན་ཡོད་པ།


བར་ལམ་ཉིན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནང་བལ་ཡུལ་ནང་གངས་རུད་བྱུང་བ་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གོད་ཆགས་འོག་མི་མང་པོ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གྲས་ནས་མང་ཆེ་བ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་རི་སྐོར་བ་དང་རི་འཛིགས་པ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གྱི་སྣེ་ཤན་པ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་བལ་ཡུལ་ཉེས་སྐྱོབ་རུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་སྨན་པ་ཞིག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་དུང་མི་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་མི་༢༦༢་ཉེན་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG