བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

རེབ་གོང་གི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང་རྒན་པ་བསམ་ཤེས་ཅན་ཚོའི་ཞུ་ཡིགi
|| 0:00:00
X
30.11.2012
རེབ་གོང་གི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང་ལས་སྣེ་བ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མི་གཏོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་འདོན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

རེབ་གོང་གི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང་རྒན་པ་བསམ་ཤེས་ཅན་ཚོའི་ཞུ་ཡིག

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

རེབ་གོང་གི་བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང་ལས་སྣེ་བ་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མི་གཏོང་བའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཞིག་འདོན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།