བོད།

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་འཆར་ངང་དུག་བཏུང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།

བོད་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ན་གཞོན་ལོ་༡༧ཡིན་པ་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་འཆར་གྱིས་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་༡༩ཉིན་འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དུག་བཏུང་བ་དང་མེར་བསྲེགས་གཏོང་འཆར་གྱི་ས་གནས་སུ་ལག་ཏུ་མེ་ཆ་དང་རྡོ་སྣུམ་འཛིན་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད། ཁོང་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེའི་ནང་དུ་དྲིན་ཆེན་ཕ་མས་གཙོས་པའི་ནང་མི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་སྐྱེ་བ་རྗེས་མར་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་མཇལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་བོད་མི་ཚོ་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ཡར་ལངས་དགོས་པ་དང་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་བྲིས་ཡོད་འདུག འདིའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་འཆར་ངང་དུག་བཏུང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་འཆར་ངང་དུག་བཏུང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ། i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩i
X
2015.06.29
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༩
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དགེ་ལུགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ།

དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་རྒྱལ་ཡོངས་དགེ་ལུགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་གྲོས་གཞི་དང་གྲོས་ཆོད་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལ་ཕེབས་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༦

དགེ་ལུཊ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོཊ་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རེའི་ཐབས་བྱུས་ཚོཊ་འདུ། ཧྲང་ཧའི་ངོ་རྒོལ། ན་གཞོན་ཁེ་ལས་པ་སྐྱེད་སྲིང་ལས་འཆར། པད་སྟོབས་གློད་གྲོལ། པོ་ཏ་ལ་གཞུང་ལམ། ༢༠༡༤་ལོའི་ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཆོད།

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༢་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བརྗོད་གཞིར་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕེབས་ཡོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།