བོད།

ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ།

x
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་ཤིང་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པར་གཞིགས་ན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། ཐུང་རེན་རྫོང་གི་མདོ་བ་ཤང་དུ་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཕྱི་དྲོར་ས་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་༤་དང་ཕྱེད་ཀ་ཡས་མས་སུ་རང་ལོ་༡༨་ལ་སོན་པ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་དེ་མིན་གྱི་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད་ཅིང་། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པ་དེར་བོད་པ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་བྱས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་འདུག འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩་ནས་བོད་ནང་ལོགས་གཅིག་པུར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་༧༩་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་དམག་ཕོན་ཆེ་ཞིག་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ཏེ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ།
ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་གྱིས་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།i
X
25.07.2014
ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༤

༡ མགོ་ལོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་པ། ༢ དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣ ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ༣ ཨེ་རག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་དྲག་རྒོལ། ༤ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞིའི་སྙན་ཐོ། ༥ ཡུ་གུར་སྐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཀག་སྡོམ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།