བོད།

བོད་ནང་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གདོང་ལེན།

Watch Kunleng TV LIVE! (Windows)

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲངས་ཚད་ད་ཆ་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བར་བསླེབས་ཡོད་པ་དང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ནང་བོད་མི་ ༢༨ ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐོ་རིམ་སློབ་གྲའི་སློབ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་བསྐོར་སོགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྔར་བཞིན་རྣོ་ངར་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་དེར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་མཚམས་ཆད་པ་སོགས་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་དཀའ་རྙོག་ཅན་ྱྱི་ནང་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་བཀྲས་མཐོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་ལོན་ཌོན་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་སྤྱི་ཟུར་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ཕརྶི་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དཀའ་རྙོག་ཅན་དེ་ལ་གཞིགས་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་བོད་མི་སྤྱི་སྒེར་ཚོས་གདོང་ལེན་དང་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་ཟམ་གདོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དམིགས་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན །

ཀུན་གླེང་ནི་འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་ རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཉན་ ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཏུ་བལྟ་ཉན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། བདུན་ཕྲག་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆུ་ ཚོད་༡༤་ནས་༡༥་བར་རམ། ཡང་ན་ལྷ་སའི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠་ནས་༡༡་བར་དུ་ཀུན་གླེང་ལ་བལྟ་ཉན་ཐུབ་ཅིང༌། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༡༠༨༨༨༨་མནན་ཚེ། ཨེ་ཊི་ཨེན་ཊི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས། དེའི་རྗེས་སུ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༨༦༦ ༨༣༧ ༥༡༥༩ མནན་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རིན་པ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་ཁ་པར་དེ་ང་ཚོར་འཕྲོད། ཨ་རི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་༡ ༢༠༢ ༦༡༩ ༣༧༧༤ མནན་ནས་ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་པར་རིན་པ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་ དགོས་ཞེས་མངགས་བཀོད་བྱེད་ན་ཁ་པར་གྱི་རིན་པ་ང་ཚོས་སྤྲོད་ངེས་ཡིན། ཡང་ན་སྔོན་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ང་ཚོར་བསྐུར་ཚེ། ང་ཚོས་ཀུན་གླེང་གི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ་སྐུ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། གལ་ཏེ་སྐུ་ཉིད་ཀུན་གླེང་ལ་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མི་ཐུབ་ཀྱང་ང་ཚོར་ tibetantv@voanews.com བརྒྱུད་ནས་ཨི་མེལ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཧཕེཀ་སི་ཨང་གྲངས་༡ ༢༠༢ ༣༨༢ ༥༥༩༦ བརྒྱུད་ནས་དྲི་བ་བསྐུར་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༦i
X
06.05.2015
བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་དཀའ་ངལ། བོད་དུ་ས་ཡོམ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་གློད་གྲོལ། ནང་པའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི། ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་རིགས་འབྲེལ་བ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༦

བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་གོད་ཆག་དཀའ་ངལ། བོད་དུ་ས་ཡོམ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་གློད་གྲོལ། ནང་པའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི། ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མི་རིགས་འབྲེལ་བ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། གཉན་ཡོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སློབ་གཉེར།

འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་གཉན་ཡོད་ལ་ནང་པའིཆོས་རིག་ལྟེ་གནས་ཤིག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གྱི་གནས་སྟངས།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཁྱིམ་གསར་གཞན་ཕན།

Vancouver based Shenpenn Khymsar developed a passion for rock music growing up in Darjeeling’s active music scene. Khymsar has produced a film on his journey as a heavy metal artist in the diaspora community which looks at the social and political challenges faced by the exile Tibetans. His most recent project is an online talk show titled, 'Life and Art with Shenpenn,' in which he converses with artists in different fields.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༤

ས་ཡོམ་གོད་ཆག་དང་སྨོན་ལམ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ། རྒྱ་ནག་དང་ཐའེ་ཝན། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་སྙན་ཐོ། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་དྲན། གཏའ་མི་བསྐྱབས་པའི་ལས་འགུལ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།