བོད།

མདོ་སྨད་ཟུང་ཆུ་རུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་ལྔ་ཆུས་འཁུར་འདུག

x
བོད་མདོ་སྨད་ཟུང་ཆུ་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་ལྔ་ཆུས་འཁུར་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་གི་སྡོད་གནས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཐེབས་པ། གློག་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཆད་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱོར་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ལ། ཆར་བ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འབབས་ཀྱི་ཡོད་འདུག འདིའི་སྐོར་ལ་ཧྥི་རན་སུར་གནས་སྡོད་ཟུང་ཆུ་བ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་་ཀྱིས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་དང་མཉམ་དུ་ཟུང་ཆུའི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟུང་ཆུའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱིའི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
མདོ་སྨད་ཟུང་ཆུ་རུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་ལྔ་ཆུས་འཁུར་འདུག
མདོ་སྨད་ཟུང་ཆུ་རུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་སྟེ་མི་ལྔ་ཆུས་འཁུར་འདུགi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

Save
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།i
X
25.07.2014
ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༤

༡ མགོ་ལོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་པ། ༢ དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣ ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ༣ ཨེ་རག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་དྲག་རྒོལ། ༤ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞིའི་སྙན་ཐོ། ༥ ཡུ་གུར་སྐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཀག་སྡོམ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།