རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག

རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པར་གཞིགས་ན། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པར་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་བློན་ཆེན་གྱི་བཟའ་ཟླར་ཡང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྲིད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཞིང་། འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་སྲིད་ཀྱང་། སྲིད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ལས་འགོ་ཁྲིད་འགའ་ཤས་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་རྩ་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག
རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུགi
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༣༠i
X
30.03.2015
ཡེ་མེན་དུ་དམག་འཁྲུག རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མོལ། ཡེ་ཤུ་འདས་ལོག་གི་དུས་ཆེན། ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་སྦྱོང་། སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་བ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།