ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གྲོས་མོལ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་སི་ཊིན་བྷར་གྷེ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་ལི་མུང་བྷག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་རྗེས་སུ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་མཛའ་འབྲེལ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་ཡིན་པ་དང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཀྱང་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་མ་བྱས་ཀ་མེད་ཅིག་ལ་གྱུར་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG