ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་དགོངས་པ་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཊེ་རི་བྷ་རེན་སི་ཊེ་ཌིས་ལོ་གསུམ་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པའི་ལས་ཁུར་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་རང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་༢༠༡༧་ལོར་སྐུ་ཞབས་བྷ་རེན་སི་ཊེ་ཌི་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པར་བསྐོས།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG