ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཧོང་ཀོང་མི་མང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཧོང་ཀོང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་མོས་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་འབོད་འགུགས་བྱས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་མོད། ཡིན་ནའང་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་བར་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁྲིམས་འཆར་དེ་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་དུའང་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཟིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།


XS
SM
MD
LG