ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་ངོ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ།


འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༣་ཉིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་གི་ ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལུང་རྟོགས་ལགས་དང་། སྐྱ་བོ་བཀྲིས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཚོས་་་བོད་མི་མང་པོར་ལྕགས་གཟེར་ཡོད་པའི་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙན་འཁྲིད་བྱས་པའི་གྲས་ནས་་མི་གཉིས་སུ་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཀིརྟི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ལུགས་སུ་གོང་ཞུས་གནས་ཚུལ་གྱི་འདིའི་སྐོར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG