ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆགས་བྱུང་བ་ཚོར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་ཚོས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ།


བོད་མདོ་སྨད་ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆགས་བྱུང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་ དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་དགས་སླེའི་ཁུལ་དུ་ཆུ་ལོག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྟོང་མཆོད་འབུལ་གཤོམས་དང་ སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་སོགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་ལགས་ཀྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG