ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་འཐུས་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཆེན་མོའི་འཐུས་མི་ཚོར་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་པའི་ཆེད་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་དེང་སང་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG