ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྣང་གྲོལ་གྱི་ཁ་ཆེམས་ལ་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་ལེན་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞིན་པ།


བོད་མདོ་སྨད་འཛམ་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་ན་གཞོན་སྣང་གྲོལ་ལགས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་ཤུལ་དུ་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་དེར་ད་ལྟ་འཛམ་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་གིས། ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་འབུལ་གྱིན་པའི་སྐོར་ལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG