ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ལ་འབྲི་ཆུའི་འབབ་རྒྱུད་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེ་རིང་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་གསར་འགྱུར་ཐོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ནས་མི་གྲངས་༡༠༦་ལྷག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའམ། ཡང་ན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཡུལ་མིའི་སྡོད་ཁང་མང་པོ་ཆུས་ཁུར་བ་སོགས་མི་གྲངས་བྱེ་བ་༡་དང་ས་ཡ་༥་ཡས་མས་ཤིག་གི་འཚོ་བར་ཆུ་ལོག་གིས་གནོད་འཚེ་དང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་འདུག འདི་ནི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག

XS
SM
MD
LG