ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ལ་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ལ་ དགོན་པ་དེའི་དགེ་འདུན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལོ་མང་པོ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་ཡོད་པར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐད་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG