ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ནང་མང་ཚོགས་དཀའ་སྡུག་མ་བཟོད་པར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ།


དེང་སང་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ནང་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་པ་དང་ བཟོ་གྲྭའི་རྫས་འགྱུར་གྱི་རྙིགས་རོ་ཆུའི་ནང་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་ ད་ཆ་མང་ཚོགས་རྣམས་དེ་འདྲའི་དཀའ་སྡུག་མ་བཟོད་པར་ཞི་དྲག་གི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ནས་་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG