ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་སྐྱོན་འཛུགས།


Tibetans living in Nepal shout slogans as they take part in a 24-hour hunger strike at the Tibetan Youth Club in Kathmandu April 18, 2011, to express solidarity with compatriots who were victims of a Chinese crackdown in Ngaba, Sichuan Province last month

བལ་ཡུལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྔ་པའི་ནང་རྒྱ་གཞུངས་གི་དམ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་བལ་ཡུལ་ནང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད། ཚོད་དཔག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བ་ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ཀྱིས་བོད་སྐྱོབས་ཟེར་བ་དབྱིན་ཡིག་ནང་འཁོད་པའི་སྟོད་ཐུང་གྱོན་ཡོད་པས་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་བཤད་ཀྱི་སྟོད་ཐུང་ཕུད་བཅུག་པའི་ཐད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG