ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ལས་མི་ཕྱིར་ཕུད་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ།


༄༅།། ཧྥི་ལི་ཕིན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ངལ་རྩལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ངལ་རྩོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་རྒྱབ་འགལ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་མི་མང་པོ་ཞིག་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་ལས་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འབྱོར་ཡོད་པར་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་སུ་འདྲི་རྩད་བྱུང་བ་དང་མི་དམངས་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་རང་གི་ས་ཐོག་ཏུ་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ངལ་རྩོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་སློག་བྱ་སྲིད་ཅེས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གཞུང་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG