ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཡུ་རོབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཕེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ཕྱི་ཚེས་༡༤་ཉིན་ནས་ལཱ་ཊི་ཝྭི་ཡ་དང་བྷེལ་ཇེམ། ཕ་རན་སི་བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་ཕེབས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་གྲོས་མོལ་གནང་འཆར་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལཱ་ཊི་ཝྭི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གྷ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕེབས་འབྱོར་ཟིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG