ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཟུར་པ།


ད་ལྟ་ལོ་ན་༡༠༡་ལ་སོན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཙེ་ཏུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཟུར་པ་ལིས་རུའེ་ནི་མའོ་ཙེ་ཏུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ནི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG