ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀོར་གཉེར་ཟུར་པར་མེ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ལ་ཐོན་པའི་བརྙན་པར་སོགས་ལ་བལྟས་པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་ས་དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོག་ཚད་བཞི་པ་ཡས་མས་སུ་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཡུམ་དྲག་མོའི་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཡིན་པ་འདྲ་ཞིང་། གནས་ཚུལ་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པས་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཞེས་ལོ་༡༧་རིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དཀོར་གཉེར་གནང་མཁན་ཞིག་གིས་གསུངས་བྱུང་། སྐུ་གཞོག་སངས་རྒྱས་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨་ནས་༢༠༠༥་བར་དུ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དཀོར་གཉེར་གནང་སྟེ། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིར་གནས་སྡོད་

XS
SM
MD
LG