ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གལ་འགངས་རང་བཞིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་སྟོད་ལ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཕེབས་པའི་ན་གཞོན་༧༢ཙམ་སུད་སི་ཡི་ནང་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏ་ཡུ་རོབ་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་སྐོང་ཚོགས་གནང་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་འདི་ཡུ་རོབ་བོད་རིགས་ན་གཞོན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ད་རིང་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆེན་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཞིག་དང་ཚོགས་བཅར་བ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་གོང་ཞུས་ཚོགས་ཆེན་འདི་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག

XS
SM
MD
LG