ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐོར་གྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པ།


རྒྱ་གར་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ལའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་རིང་ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་འཛམ་གླིང་ས་ཆ་གང་ས་ནས་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་གི་ཡོད་པས། མ་འོངས་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་སོགས་ལ་གྲ་སྒྲིག་གི་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG