ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་དབུ་ཁྲིད་ཁག་མཇལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ནས་གདན་ཞུས་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་བཙོན་བཅུག་བྱེད་མྱོང་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཚེས་༣༠ཉིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་ཕེབས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་ནང་གི་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་ཁག་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་། ད་དུང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ཀྱང་མཇལ་ཡོད་པས། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG