ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

བཙོན་ཁང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དང་ལས་འགུལ་སྐོར།


ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༧ ཙམ་ནས་ ༡༩༨༥ ཙམ་གྱི་བར་བོད་ནང་གསང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་བཙུགས་ནས་བོད་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ༡༩༧༨ ལོར་གསང་ཡིབ་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་པ་ཚོས་རྒྱལ་གཅེས་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་བཙུགས་ནས་བོད་ནང་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་སྤེལ་དང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་བཙོན་ཁང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས

XS
SM
MD
LG