ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཁག་གི་ཆོས་རིག་འབྲེལ་བ།


བལ་ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དད་མོས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཡུལ་མི་མང་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ལ་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་ལ་ས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱུག་པའི་སྐབས་སུ་ནང་པའི་ཆོས་དད་པ་འབོར་ཆེན་ཞིག་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་པས། གཟའ་འཁོར་འདིའི་བགྲོ་གླེང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་ནང་དུ་བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་མང་ལ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད། །

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG