ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དབྱིན་ཇིའི་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པར་སླར་ཡང་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༥་ཚེས་༧་ཉིན་དབྱིན་ཇི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་འོས་འདེམས་བྱས་པ་དང་། ད་ལྟ་བི་བི་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པ་ལྟར་ན། དབྱིན་ཇིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་འཐུས་མི་༦༥༠་ཐམ་པའི་ས་མིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་གཞུང་འཛིན་རྙིང་ཞེན་ཚོགས་པར་འཐུས་མི་༣༣༡་དང་ལས་རྩོལ་ཚོགས་པར་འཐུས་མི་༢༣༢། སི་ཀོ་ཊི་ཤི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་པར་འཐུས་མི་༥༦་དང་དམངས་གཙོ་གུ་ཡངས་ཚོགས་པར་འཐུས་མི་བརྒྱད།

XS
SM
MD
LG