ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བོད་པའི་བཙུན་དགོན་ཞིག་གི་བཙུན་མ་ཚོས་བལ་བོ་ཚོར་ངལ་སྐྱོན་རོགས་རམ།


བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་ས་ཁུལ་གྱི་བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་གིས་ཀུང་ཧྥུ་སྦྱངས་པའི་ལུས་རྩལ་བརྒྱུད་ནས་ས་གོམ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲལ་དུ་སྡོད་ཁང་གི་སྒེའུ་ཁུང་བཅགས་ཏེ། ཁོ་ཚོས་བཙུན་དགོན་གྱི་སྒོ་ཕྱེས་པ་དང་ཐུར་དུ་ལོག་ཡོང་བའི་སྐེ་འཛེགས་ཤིག་གི་འོག་དུ་འཛུལ་པ་སོགས་བྱས་འདུག་པ་མ་ཟད། བཙུན་མ་དེ་དག་ལ་ལུས་རྩལ་སྦྱངས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོས་ས་ཁུལ་དེར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་ནས་ཧ་ཅང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་མང་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་རླབས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

XS
SM
MD
LG