ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཚོགས་འགུལ་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་དང་ཤུགས་རྐྱེན།


སྤྱི་ཚོགས་འགུལ་སྐྱོད་ཚོགས་པ་ནི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་བྷེ་ལེ་ཀོ་པིར་ གནས་གཞི་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་དང་བླང་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། ཚོགས་པ་འདི་ ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་གིས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་དཀའ་ ངལ་ཁག་ སེལ་ཐབས་སླད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་གསར་བཙུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་ལ་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ སྒོ་ཁག་དང་། ལས་དོན་དེ་རིགས་ཀྱིས་ས་གནས་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་ཡོང་མིན་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG