ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཨུ་རུ་སུ།


ད་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་བར་ཨུ་རུ་སུར་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་པའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་འཆར་ཡོད་ཅིང་། མཛད་སྒོ་དེར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་འཇུང་ཨུན་མཉམ ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་ཞེས་ཨུ་རུ་སུས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཛའ་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་ལ་འཚམས་འདྲིར་མ་བསྐྱོད་པའི་སྔོན་ལ་ཨུ་རུ་སུར་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་སྐྱོད་བྱེད་ན་རྒྱ་ནག་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་སྲིད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་སྤྱི་ཟླ་ལྔ་བའི་ནང་དུ་ཨུ་རུ་སུ་ལ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་པ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་སྐྱོད་དེ་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་དུ་གྱུར་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྐྱོད་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG