ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ངོ་དེབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀག་འགོག་མི་བྱ་བའི་འབོད་བསྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་གྱི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གྱིས། ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན། ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་ཁ་ལེ་ཕོ་ནི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ངོ་དེབ་དྲ་རྒྱའི་དབུས་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས། ངོ་དེབ་ཀྱི་དྲ་རྒྱས། བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ངོ་དེབ་ཀྱི་ནང་ནས་བསུབ་འདོན་མི་བྱ་བའི་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་དོ་སྣང་གཉིས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG