ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་དུ་གངས་རུད་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་མང་པོ་ཤི་བ།


བར་ལམ་ཉིན་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ནང་བལ་ཡུལ་ནང་གངས་རུད་བྱུང་བ་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གོད་ཆགས་འོག་མི་མང་པོ་རྐྱེན་ འདས་སུ་གྱུར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གྲས་ནས་མང་ཆེ་བ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡོང་བའི་རི་སྐོར་བ་དང་རི་འཛིགས་པ། དེ་བཞིན་བལ་ ཡུལ་གྱི་སྣེ་ཤན་པ་བཅས་ཡིན་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ནང་གི་ས་མི་ འགའ་ཤས་ཀྱང་རྐྱེན་འདས་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ད་དུང་མི་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG