ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།


འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོ་ནི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་བཏངས་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཆེས་མང་བའི་ལོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྡ་རམ་ས་ལའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG