རིན་མེད་ཐོག་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་Podcastsལེ་ཚན་ཁག་ལེན་ཐབས། ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་ Podcastsཐོག་ནས་ལེ་ཚན་ལེན་ཐབས་མི་འདྲ་བ་ཁག་གསུམ་མཁོ་འདོན་ཞུས་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལེ་ཚན་ཉན་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཡང་ན་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་སྤྱད་ཐོག་དུས་ཚོད་ནམ་མིན་ལེ་ཚན་ཁག་གསན་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

1. iTunes: གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་སྤྱད་སྟེང་ iTunesབཅུག་ཡོད་ན་ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཤམ་ལ་ཡོད་པའི་ iTunesཐོག་མཛུབ་སྣོན་བྱས་རྗེས་ iTunesབེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་གཞི་བཟུང་བབ་ལེན་བྱ་དགོས།

2. MyYahoo: གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ Yahooཡི་ཁ་བྱང་ཡོད་ན་ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གཤམ་ལ་ཡོད་པའི་ངའི་ Yahooཞུ་བ་འདིར་མཛུབ་སྣོན་བྱས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟངས་གཞི་བཟུང་བབ་ལེན་བྱ་དགོས།

3. RSS: གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་iTunesདང་Yahooཡི་ཁ་བྱང་མེད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་མིན་Podcastsདང་ཡང་ན་RSSཞབས་ཞུ་གང་རུང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་Podcastsལེ་ཚན་ཁག་བབ་ལེན་བྱས་ན་ཆོག

ཨ་རིའི་རྒྱང་སྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་བཞིན་པའི་ལེ་ཚན་གསན་པ་དང་གཟིགས་མཁན་ཡིན་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ Podcastsཐོག་ནས་བབ་ལེན་གནང་མི་དགོས་པར་དྲ་ངོས་ཐོག་ཡོད་པའི་གསན་ན་ཟེར་བ་དང་གཟིགས་ན་ཟེར་བའི་ཚིག་འདིའི་ཐོག་མཛུབ་སྣོན་བྱས་ན་ཆོག

 

TV Video Podcasts

VOA Tibetan Podcasts

ཀུན་གླེང་།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།།

http://www.voanews.com/tibetan/feeds?lang=bo&output=podcast&fields=video&programid=95779544

VOA Tibetan Podcasts

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

http://www.voanews.com/tibetan/feeds?lang=bo&output=podcast&fields=video&programid=95779294

VOA Tibetan Podcasts

དྲ་སྣང་གི་བོད།

དྲ་སྣང་གི་བོད་ནི་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཚན་ པ་ཞིག་སྟེ། བོད་པ་ཟིན་བྲིས་པ་ཚོའི་དྲ་ཁྱིམ་བརྒྱུད་ནས་རང་གི་ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་ བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཡིན། ལེ་ཚན་འདིར་དྲ་ལམ་དུ་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་དང་བརྙན་འཕྲིན། པར་རིས་རྣམས་ང་ཚོའི་རྒྱ་ཆེའི་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱེད་ བཞིན་ཡོད།།

http://www.voanews.com/tibetan/feeds?lang=bo&output=podcast&fields=video&programid=95778599

VOA Tibetan Podcasts

དཔྱད་ཞིབ།

དཔྱད་ཞིབ་ནི་གཙོ་སྐྱོང་བ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚེ་བརྟན་དབང་ ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བགྲོ་གླེང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པའི་གཟའ་ འཁོར་གཉིས་རེའི་མཚམས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང༌། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།

http://www.voanews.com/tibetan/feeds?lang=bo&output=podcast&fields=video&programid=95778549

TV Audio Podcasts

VOA Tibetan Podcasts

ཉིན་གུང་གི་གསར་འགྱུར།

Broadcast daily at 12:00 Noon Tibet time, the Lunchtime Show presents a regional and world news update, followed by a compilation of the best correspondent reports and feature stories from the last two shows. An excellent program for catching up on the latest news and hearing reports and programs you may have missed in the morning or the previous night.

http://podcasts.voanews.com/podcastxml_local.cfm?id=137

VOA Tibetan Podcasts

དགོང་དྲོའི་གསར་འགྱུར

Broadcast daily at 10:00 PM Tibet time, the Evening Show presents the latest regional and world news, correspondent reports, and interviews with various newsmakers and on location informants. Weekly features include Tibetan Current Affairs, Youth, Health, Buddhism and Culture, and shows on traditional and contemporary Tibetan music.

http://podcasts.voanews.com/podcastxml_local.cfm?id=135

VOA Tibetan Podcasts

སྔ་དྲོའི་གསར་འགྱུར།

Broadcast daily at 08:00 AM Tibet time, the Morning show is a lively mix of regional and world news, correspondent reports, and interviews with various newsmakers and on location informants. Weekly features include Tibetan Current Affairs, Youth, Health, Buddhism and Culture, and shows on traditional and contemporary Tibetan music.

http://podcasts.voanews.com/podcastxml_local.cfm?id=134


ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༦ཟླ་ ༢ ཚེས་༥i
X
2016.02.05
བཀའ་ཤག་གི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཕྱིར་འགྱངས་གནང་བའི་གནད་དོན་ཐད་གསར་འགོད་གསལ་བཤད། ཨ་རིའི་གཞུང་གསོལ་གསོལ་འདེབས་མཛད་སྒོ། རྒྱ་གར་གི་མཚོ་དམག ཉི་ཧོང་གི་སྲན་གཏོར་དུས་ཆེན། བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལས་དོན་གྱི་སྔོན་རྩིས། སྲི་རི་ཡ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།