བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༥ །i
X
25.06.2014
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨི་རག་འ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་སུ་ཆོས་འབྲེལ། རྩོམ་པ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པར་མི་མང་གིས་དགའ་བསུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི། རིགས་འདྲེས་བོད་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༥ །

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨི་རག་འ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་སུ་ཆོས་འབྲེལ། རྩོམ་པ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པར་མི་མང་གིས་དགའ་བསུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི། རིགས་འདྲེས་བོད་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ།