ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༧།i
X
2014.06.27
ཟངས་དཀར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་གྲུབ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༣་པའི་གྲ་སྒྲིག རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་འབྲེལ་བ། མནར་གཅོད་འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ། བཙུན་མ་འཆི་མེད་བཙོན་བཀྲོལ། རྒྱ་ནག་གི་ས་བཀྲ་གསར་པ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༧།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཟངས་དཀར་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་གྲུབ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་ཐེངས་༣༣་པའི་གྲ་སྒྲིག རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་འབྲེལ་བ། མནར་གཅོད་འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ། བཙུན་མ་འཆི་མེད་བཙོན་བཀྲོལ། རྒྱ་ནག་གི་ས་བཀྲ་གསར་པ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།། རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00 འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400 ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60 གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media Podcast

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕྱོགས་ བསྡུས་བྱས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བོད་དོན་དང་འཛམ་གླིང་ གསར་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན།།

  • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday and Friday
  • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 15:00
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
  • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
  • གཟིགས་ན། MP༣ | Windows Media
  • Podcast


གླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།