བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

ཁམས་ནང་ཆེན་དུ་མཁན་པོ་གློད་གྲོལ་གྱི་ཞུ་འབོད།i
X
03.01.2014
ཁམས་ནང་ཆེན་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ཇ་བ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཀར་ཚེ་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པའི་བརྙན་པར་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

ཁམས་ནང་ཆེན་དུ་མཁན་པོ་གློད་གྲོལ་གྱི་ཞུ་འབོད།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཁམས་ནང་ཆེན་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ཇ་བ་དགོན་པའི་མཁན་པོ་ཀར་ཚེ་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ཀྱི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པའི་བརྙན་པར་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ཡོད།