དཔྱད་ཞིབ།

དཔྱད་ཞིབ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༠༤i
|| 0:00:00
...  
 
X
2013.12.04
The possible positive implications of China leaving out any resolutions on Tibet or Minority policy reforms in the recently held third plenum.

དཔྱད་ཞིབ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༠༤

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

The possible positive implications of China leaving out any resolutions on Tibet or Minority policy reforms in the recently held third plenum.

དཔྱད་ཞིབ།

དཔྱད་ཞིབ་ནི་གཙོ་སྐྱོང་བ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚེ་བརྟན་དབང་ ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བགྲོ་གླེང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པའི་གཟའ་ འཁོར་གཉིས་རེའི་མཚམས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང༌། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།། རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400 གཟིགས་ན། MP༣ Podcast

དཔྱད་ཞིབ་ནི་གཙོ་སྐྱོང་བ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚེ་བརྟན་དབང་ ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་བགྲོ་གླེང་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པའི་གཟའ་ འཁོར་གཉིས་རེའི་མཚམས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང༌། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།

  • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Wednesday
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
  • གཟིགས་ན། MP༣
  • Podcast