ཀུན་གླེང་།

མནར་གཅོད་ཀྱིས་ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་མི་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ།i
X
2013.11.29
རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་མནར་གཅོད་ཐོག་ནས་ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་མི་ཆོག་པའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་འདོན་ཡོད་པ་དང་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དེས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་ཡོང་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་དེ་སྔ་བོད་ནང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་འོག་བཞུགས་མྱོང་ཡོད་པའི་མཚོ་སྨོན་གླིང་སྤེན་པ་ལགས་དང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ལན་ཌན་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཐད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

མནར་གཅོད་ཀྱིས་ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་མི་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་འཇོག་དང་མནར་གཅོད་ཐོག་ནས་ནག་མེད་ཉེས་འགེལ་མི་ཆོག་པའི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་ཞིག་འདོན་ཡོད་པ་དང་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་དེས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་པ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་ཡོང་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་དེ་སྔ་བོད་ནང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་བཅུག་འོག་བཞུགས་མྱོང་ཡོད་པའི་མཚོ་སྨོན་གླིང་སྤེན་པ་ལགས་དང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ལན་ཌན་སློབ་གྲ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཐད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།། རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00 འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400 ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60 གཟིགས་ན། MP༣ Podcast

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།།

  • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday
  • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
  • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
  • གཟིགས་ན། MP4
  • Podcast