བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

༡༩༡༣་ལོའི་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་༡༣་པའི་གསལ་བསྒྲགས།i
X
13.02.2013
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་༡༩༡༣་ལོར་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆུ་གླང་རྩ་ཚིག་བསྒྲགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་པར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་ལས་རིམ་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཕེ་རི་སི་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།

༡༩༡༣་ལོའི་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་༡༣་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་༡༩༡༣་ལོར་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཆུ་གླང་རྩ་ཚིག་བསྒྲགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་པར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་ལས་རིམ་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ཕེ་རི་སི་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས།