བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ།i
X
09.01.2013
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཁོངས་བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།

བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ཁོངས་བཀའ་ཟུར་དཔལ་འབྱོར་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།