ཀུན་གླེང་།

རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་འཆར།i
|| 0:00:00
...    
 
X
2012.12.14
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་རང་བསྲེགས་གྱོད་དོན་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་ལེན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་འདོན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མིང་ཁྱེར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་འཆར།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་རང་བསྲེགས་གྱོད་དོན་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་ལེན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་འདོན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མིང་ཁྱེར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།། རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00 འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400 ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60 གཟིགས་ན། MP༣ Podcast

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།།

  • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday
  • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
  • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
  • གཟིགས་ན། MP4
  • Podcast