བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས།

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་མཇུག་བསྒྲིལ་དང་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས།i
|| 0:00:00
X
12.12.2012
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་། བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་།

བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་མཇུག་བསྒྲིལ་དང་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་། བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་གསར་པ་སྤེལ་ཕྱོགས་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་སྐྱོད་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་།