དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། ཆུང་བདག་ཁོ་རེན།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
07.12.2012
ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་བོད་མི་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་མ་ཤེས་མཁན་མང་པོ་མེད་པས་དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཐོག་མར་སྐྱོད་མཁན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བྱས་རྗེས་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་མཁན་བོད་མི་མང་པོས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་བོད་དང་བོད་མིར་ཤེས་རྟོགས་ཤིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ཆུང་བདག་ཁོ་རེན་ལགས་ནི་ཡུ་རོབ་ཏུ་འབྱོར་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཐོག་མའི་གྲས་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་ལོ་རབས་བདུན་བཅུ་ནས་ད་ལྟའི་བར་མུ་མཐུད་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ།

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། ཆུང་བདག་ཁོ་རེན།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་བོད་མི་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་མ་ཤེས་མཁན་མང་པོ་མེད་པས་དེ་ནི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཐོག་མར་སྐྱོད་མཁན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བྱས་རྗེས་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་མཁན་བོད་མི་མང་པོས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བ་བརྒྱུད་བོད་དང་བོད་མིར་ཤེས་རྟོགས་ཤིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ཆུང་བདག་ཁོ་རེན་ལགས་ནི་ཡུ་རོབ་ཏུ་འབྱོར་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཐོག་མའི་གྲས་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་ཡོད་པས་ཁོང་གིས་ལོ་རབས་བདུན་བཅུ་ནས་ད་ལྟའི་བར་མུ་མཐུད་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ།