ཀུན་གླེང་།

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་།i
X
28.11.2014
ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་རྫམ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གསར་རྒྱག་གིས་གློག་གཏོང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དེར་རྒྱ་གར་དང་བྷང་གྷ་ལ་སོགས་ལ་བློ་ཚབ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་།

དཔར་ཟིན་པ། (༠)

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་རྫམ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གསར་རྒྱག་གིས་གློག་གཏོང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དེར་རྒྱ་གར་དང་བྷང་གྷ་ལ་སོགས་ལ་བློ་ཚབ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཛམ་ལྷ་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་།

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP༣
 • Podcast

བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདི་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཡིན་པ་ དང༌། ཀུན་གླེང་ནི་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་གནས་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ལེ་ ཚན་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བགྲོ་གླེང་གི་མཇུག་དེར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་ བསམ་ཚུལ་བཤད་པའམ། སྐུ་མགྲོན་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་དང་བརྗོད་གཞི་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་པའི་གོ་ སྐབས་ཡོད།།

 • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Friday
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 22:00
 • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
 • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 60
 • གཟིགས་ན། MP4
 • Podcast


བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།