• བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཕན་གནོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན།

  ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་པ་དང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུག་འགའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

 • སྒྲ་སྐད། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་མི་སྣ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད་ཟེར།

  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༢༠༡༤ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་མི་སྣ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་མི་དེ་དག་གིས་ཏཱ་ལའི་ཤོག་ཁག་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་གཞིའི་ལས་འགུལ་ཁག་ལ་རོགས་དངུལ་སྤྲད་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅེས་གསར་འགྱུར་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད་

 • སྒྲ་སྐད། ༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ།

  ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཨུ་ཊར་པར་སྡེ་ཤིའི་མངའ་སྡེའི་ས་གནས་Sahidabadདུ་ཡོད་པའི་DAVསློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་༣༠༠༠ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལ་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་

 • སྒྲ་སྐད། ཨ་ཤོ་འུསེ་ནང་མི་འསྡེབས་བསད་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་༧༠་འཁོར་བའི་དྲན་གསོ་བྱས་པ།

  དེ་སྔོན་འཛམ་གླེང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སྤྱི་ལོ་༡༩༤༠་ནས་༤༥་བར་སྤོ་ལན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ལས་རྩོལ་འསྒྱུར་བཀོད་ཁང་ཨ་ཤོ་འུསེ་ནང་ནའ་རྩེས་ཇར་མན་གྱིས་ཇུའུ་མི་རིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་རྫས་དུག་བཏོང་སྟེ་འསྡེབས་གསོད་བཏང་སྟེ་ད་ཆ་མི་ལོ་༧༠་འཁོར་བའི་དྲན་གསོ་བྱས་པའི་སྐོར།

 • རྒྱ་ནག་ནང་དྲ་ལམ་ཐོག་ཚོང་ཟོག་བཙོང་པ་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་རྫུན་མ་ཡིན་པ།

  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཟོ་གྲྭའི་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཐོན་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་ནག་ནང་དྲ་ལམ་ཐོག་ ཚོང་ཟོག་བཙོངས་པ་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་རྫུན་མ་ཡིན་འདུག།ཞིབ་འཇུག་ལྟར་ན་དྲ་ལམ་ཐོག་ཚོང་འབྲེལ་ གཙོ་ཆེ་གཉེར་མཁན་Ali baba ཚོང་ལས་ཁང་གིས་གཉེར་བའི་Taobao ནི་ ཅ་དངོས་རྫུན་མ་འཚོང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པའི་སྐོར་


༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
བོད། བོད་མི། རིག་གཞུང་། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།i
X
09.12.2014
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ནོར་སྐད་ཡིག་དང་། ནང་ཆོས། རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་། རྒྱ་ནག་དང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་གིས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཐོན་བཞིན་པ་དང་འདོན་ཐུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་བོད་མིའི་འདུ་ཤེས་དང་། བོད་འདི་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ལས་གྲོལ་བར་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ག་རེ་གནང་དགོས་པའི་ཐད་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་སོ་གསུམ་པའི་སྟེང་ལ་དྭགས་སུ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས་གཟིགས་ན།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཕན་གནོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན།i
X
28.01.2015
ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་པ་དང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུག་འགའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཕན་གནོད་དང་ཤུགས་རྐྱེན།

ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་པ་དང་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་བརྒྱབ་ནས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུག་འགའ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་ཐད་ཀར་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ཚོགས་པ།

དེ་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བོད་པའི་ཚན་རིག་པ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་།ཚན་རིག་ལ་དོ་སྣང་།བེད་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་པས་བོད་པར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་དགོས་གལ།

འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ཙམ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་བཅས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་རམ་ལ་ཤུགས་ཆེར་བརྟེན་ཡོད་པ་དང་། བར་ལམ་ནས་གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དང་ཆབས་ཅིག བོད་པའི་ནང་ནས་ལས་དོན་དེ་དག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་བོད་པ་ཚོས་བོད་པའི་ལས་དོན་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་ནི་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་ཚེ་ལས་འཆར་མང་པོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉེན་ཡོད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཀོ་རི་ཡན་སློབ་ཕྲུག

ཨ་རིའི་རོ་ཆེ་ས་ཊར་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་སེ་ཡུན་ཀིམ། ཀོ་རི་ཡའི་མི་རིགས་ཡིན་པ་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་བོད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་བྱུང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་སྟངས་དང་མཛད་རྗེས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་ལགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་། ཁོང་གི་མཛད་རྗེས་ཐད་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་མ་དང་། ད་ལྟ་སཱ་ར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ནང་ཆོས་སློབ་དཔོན་ཡིན་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཕེལ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཡུ་གུར་བའི་དཔོན་རིགས་དང་ཤིན་ཅང་སྲིད་ཇུས།

ཤིན་ཅང་ངམ་ཤར་ཏིར་ཀི་སི་ཏན་ནང་ཉེ་ཆར་ཡུ་གུར་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་གོ་གནས་ཡར་སྤར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཁག་ཅིག་གི་གོ་གནས་མར་ཕབ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་ཤུགས་བསྟན་ག་རེ་ཡིན་པ། ཤིན་ཅང་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་བཞིན་པའི་རྟགས་མཚན་ཡིན་མིན་གྱི་ཐད་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས།

བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་ཁྲི་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། མ་འོངས་པའི་ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་གསར་པ་ཚོས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་མཛད་སྐྱོང་ཕྱོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༤ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གྱི་གནས་ཚུལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་འདས་པའི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གྱི་ཚབ་ཆེིའི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་མིན་སྐོར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། གཞོན་སྐྱེས་ལ་འགོ་ཁྲིད་ནུས་པའི་ཟབ་སྦྱོང་།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དེའི་ནང་ཐོག་མར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལ་འགོ་ཁྲིད་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ངོ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་བོད་ནས་གསང་རྒྱ་དམ་པོས་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ནས་ད་ཆ་མི་ལོ་ ༡༥ ཧྲིལ་པོ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་དང་གཞོགས་འདེགས་ཞུ་མཁན་གནས་ནང་བླ་མ་ཚེ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་དང་ཞབས་གྲས་རྣམས་ལ་བཀའ་མངགས་ཇི་ལྟར་གནང་བ། ཕེབས་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་བཞུགས་སྒར་དུ་..
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་འབྱུང་རྩ་ཞུ་བའི་དཔེ་དེབ།

མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ས་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་ཟུར་པ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ་པེན་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཁུལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་འབྱུང་རྩ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཐད་དཔེ་དེབ་དེའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་སྤྲོ་ཚིགས་ཆོས་གྲགས་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་དང་མཛད་འཕྲིན།

ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༣་ནས་༢༩་བར་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་དགུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་ཡོད་པའི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་གནང་བའི་ཐད་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མཆོག་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢

མ་ཧ་ར་ཤྲ་ཊ་ར་དང་གྷུ་ཇ་ར་ཊ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥འི་ལོ་གསར། གནམ་གྲུ་བརྡབ་ལྷུང་། གནམ་གྲུ་བརྡབ་ལྷུང་། འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་འགོ་ཁྲིད། རྡོ་རྫིས་རྐྱེན་ཆགས། སྐྱབས་བཅོལ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༤ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

ཐེངས་འདིའི་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལིང་ཅི་ཧཱ་ལ་ཞིབ་བཤེར།

རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ལིང་ཅི་ཧཱ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཡོང་བཞིན་པའི་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྗོད་གཞི་དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

དྲ་སྣང་གི་བོད།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣i
X
23.01.2015
དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣

དཔྱད་ཞིབ།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དཔྱད་ཞིབ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༡༤ རྒྱ་ནག་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཀi
X
14.01.2015
དཔྱད་ཞིབ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༡༤ རྒྱ་ནག་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཀ