འཛམ་གླིང་།

ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།

ཨ་རིའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་དོན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ ཉེ་བའི་དུས་སུ་མང་གཙོ་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་བཅོས་འགྱུར་མང་པོ་གཏོང་མཁན་བྷར་མ་ ཡུལ་གྱིས་ད་ཆ་སོ་སོའི་ཡུལ་གྱི་དོགས་ཡོད་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུས་མཚོན་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་དོན་གསར་པ་ཁག་ཅིག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ། འདིའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།
ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།