བོད།

བོད་ཀྱི་གསང་བ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་སྐོར་གླེང་བ།

བོད་ཀྱི་གསང་བ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་སྐོར་གླེང་བ།i
X
22.02.2013
ལས་རིམ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་གསང་བའི་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁྲབ་ཚན་དེའི་ནང་སྐོར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱུ་སྩལ་བེད་སྤྱད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ཕྱོགས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་ཐད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་འཇམ་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།
ལས་རིམ་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་གསང་བའི་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁྲབ་ཚན་དེའི་ནང་སྐོར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱུ་སྩལ་བེད་སྤྱད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ཕྱོགས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་དང་ཨ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་ཐད་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་པ་འཇམ་དཔལ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཀུན་གླེང་ནི་འཁོར་སྐར་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་ རླུང་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཉན་ ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་དུས་ཐོག་ཏུ་བལྟ་ཉན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌། བདུན་ཕྲག་རེའི་གཟའ་ལྷག་པ་དང་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཆུ་ ཚོད་༡༤་ནས་༡༥་བར་རམ། ཡང་ན་ལྷ་སའི་དགོང་མོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠་ནས་༡༡་བར་དུ་ཀུན་གླེང་ལ་བལྟ་ཉན་ཐུབ་ཅིང༌། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༡༠༨༨༨༨་མནན་ཚེ། ཨེ་ཊི་ཨེན་ཊི་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས། དེའི་རྗེས་སུ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་༨༦༦ ༨༣༧ ༥༡༥༩ མནན་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་རིན་པ་སྤྲོད་མི་དགོས་པའི་ཁ་པར་དེ་ང་ཚོར་འཕྲོད། ཨ་རི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་༡ ༢༠༢ ༦༡༩ ༣༧༧༤ མནན་ནས་ཁ་པར་འབྲེལ་མཐུད་པར་རིན་པ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་སྤྲོད་དུ་འཇུག་ དགོས་ཞེས་མངགས་བཀོད་བྱེད་ན་ཁ་པར་གྱི་རིན་པ་ང་ཚོས་སྤྲོད་ངེས་ཡིན། ཡང་ན་སྔོན་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ང་ཚོར་བསྐུར་ཚེ། ང་ཚོས་ཀུན་གླེང་གི་བགྲོ་གླེང་སྐབས་སུ་སྐུ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཆོག་པ་དང༌། གལ་ཏེ་སྐུ་ཉིད་ཀུན་གླེང་ལ་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་མི་ཐུབ་ཀྱང་ང་ཚོར་ tibetantv@voanews.com བརྒྱུད་ནས་ཨི་མེལ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཧཕེཀ་སི་ཨང་གྲངས་༡ ༢༠༢ ༣༨༢ ༥༥༩༦ བརྒྱུད་ནས་དྲི་བ་བསྐུར་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།i
X
25.07.2014
ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དུ་བོད་དོན་འཁྱོག་བཤད།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་འཕྲུལ་སྒྲ་Twitter གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་བྱང་རྫུན་མ་མང་དུ་བཟོས་ཏེ་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་དྲིལ་སྒྲོག་བྱེད་བཞིན་པ་མཚང་འབྱིན་དང་། དེ་དག་བཀག་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

looks at some of the fake Twitter accounts that spread China propaganda on Tibet, introduces a new a website with an internet radio that broadcasts children’s stories www.tibetsheep.org , speaks with Tashi Tsering, creator of a new Tibetan social media website www.tibeet.com , and plays a novel music video where Tibet based singer, Sherten, performs a virtual duet with Germany based Serlha.
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༤

༡ མགོ་ལོག་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་དུག་ཕོག་པ། ༢ དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣ ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ༣ ཨེ་རག་གཞུང་གིས་མི་སེར་ལ་དྲག་རྒོལ། ༤ རྒྱ་ནག་གི་ཨེ་ཛི་ནད་གཞིའི་སྙན་ཐོ། ༥ ཡུ་གུར་སྐད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཀག་སྡོམ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།