བོད།

བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།

x
བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་ཌུའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་མ་རྱི་ ཨ་ཊེ་རོ་མཇལ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གིས་དོ་འཁུར་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར། བལ་ཡུལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཉི་མ་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་བོད་མི་ཚོས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༦i
X
26.01.2015
༡༽ ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་མཉམ་ལས། ༢༽ ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ཕྱོགས་སྐྱོད། ༣༽ གྷི་རེ་སིའི་འོས་བསྡུ། ༤༽ ཁྲོམ་སྐོར་སྐབས་ཀྱི་ཤི་རྨས། ༥༽ ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༦

༡༽ ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་མཉམ་ལས། ༢༽ ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་ཕྱོགས་སྐྱོད། ༣༽ གྷི་རེ་སིའི་འོས་བསྡུ། ༤༽ ཁྲོམ་སྐོར་སྐབས་ཀྱི་ཤི་རྨས། ༥༽ ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣

ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཉི་ཧོང་གི་མི་བཙན་ཉར། སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད། སྟོན་པའི་ཞབས་རྗེས་འདེད་པ། ཡེ་མན། སའོ་ཊི་ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདས་གྲོངས། ཡུག་ཁེ་རཎ། རྒྱ་གར་གྱི་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན། ཐ་ཡི་ལཎ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ཀུན་གླེང་གསར་ཤོས།

བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ཚོགས་པ།

དེ་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བོད་པའི་ཚན་རིག་པ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱི་ཚན་རིག་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཚད་དང་།ཚན་རིག་ལ་དོ་སྣང་།བེད་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།